Microscope Axiovert 135

Axiovert 135

Axiovert 135

Equipement : microscope Zeiss – Axiovert135

Philippe LECLERC Responsable : Philippe Leclerc

Tél : 01 49 59 18 31

e-mail : philippe.leclerc@inserm.fr

Co-ResponsablPHOTO Olivier Te : Olivier Trassard

Tél : 01 49 59 18 06

e-mail : olivier.trassard@inserm.fr

Localisation : Bâtiment G. Pincus – 3e étage

-> Agenda des réservations